Pozvání

Milí přátelé,

letos se naše farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Královských Vinohradech již potřetí rozhodla uspořádat Noc Bible. Když se tato událost konala znovu v loňském roce, dostalo se nám mnoha pozitivních reakcí a zároveň povzbuzení, abychom tuto akci v příštím roce určitě znovu uspořádali. Mnoho z těch, kteří sem přišli během noci a podle svých možností, kratší či delší dobu setrvali v setmělém chrámu v naslouchání „apoštolům víry“, odešlo povzbuzeno, posilněno a nasyceno Božím slovem. A to je přece nesmírně důležité a krásné!

V letošním roce si naše farnost připomíná 100 let od svého založení (1. ledna 1914). Neplánujeme žádné pompézní oslavy, ale spíše chceme Bohu při různých příležitostech vyjádřit vděčnost za to, že se máme jako místní církev kde shromažďovat, naslouchat Božímu slovu a lámat Chléb života. A tuto vděčnost doprovázet snahou o otevřenost jeho Duchu a naslouchání jeho hlasu, který ani v 21. století nepřestává tiše a zároveň mocně promlouvat k lidským srdcím.

Když jsme přemýšleli, jaké texty pro letošní rok zvolit, zdálo se nám vhodné zaposlouchat se do celé novozákonní knihy Skutků apoštolů. Skutky se kromě jiného zabývají prvními kroky rodící se církve a působením Ducha svatého v srdcích prvních učedníků a učednic. Zejména naši farníci se budou moci alespoň v Duchu symbolicky vrátit o 100 let zpátky a uvědomit si, že i zde na Královských Vinohradech Duch svatý od počátku jistě působil, protože tato farnost byla vždy a zůstává i dnes živým společenstvím, které se snaží sloužit svému Pánu; byla a je stromem nesoucím dobré plody.

Textu Skutků je vhodné naslouchat také a právě ve velikonoční době, kdy si křesťané každoročně připomínají, že Pán se po 40 dní zjevoval svým učedníkům a byl s nimi, předtím než vstoupil do slávy Otcovy a byl dán dar Ducha svatého. Počáteční fyzická přítomnost Pánova a dary Ducha svatého daly církvi vyrůst, zapustit kořeny a stát se tou, kterou ani brány pekelné nepřemohou.

Po knize Skutků se pak zhruba od půlnoci zaposloucháme ještě do 1. listu apoštola Pavla Korinťanům. V tomto listě sv. Pavel jednak reaguje na různé problémy, se kterými se tato rozvíjející se „farnost“ musela potýkat, zároveň se apoštol vyjadřuje k některým důležitým otázkám křesťanského života a vnitřního života církve.

Drazí bratři a sestry, milí přátelé, dovolte mi tedy, abych Vás co nejsrdečněji pozval na letošní Noc Bible v našem kostele. Můžete během noci přijít jen naslouchat, nebo se po předchozím přihlášení i zapojit do vlastní četby. A přeji Vám, abyste si našli čas na Boží slovo, o němž apoštol Petr praví: „Vždyť se vám dostalo nového života, a to ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející: živým a neproměnným Božím slovem“ (1 Pt 1,23).

P. Zdenek Wasserbauer, farář