Třetí ročník kontinuální četby z Písma v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze 3 letos nesl prozaický název Noc Bible. Akce se konala 16. května 2014.  Motivací k dalšímu biblickému projektu byly pro zdejší farní komunitu ohlasy účastníků z předešlých dvou ročníků.

Protože na rok 2014 připadlo 100 let od založení farnosti, byla volba textů docela jasná. „Zdálo se nám vhodné zaposlouchat se do celé novozákonní knihy Skutků apoštolů. Skutky se kromě jiného zabývají prvními kroky rodící se církve a působením Ducha svatého v srdcích prvních učedníků a učednic. Po knize Skutků následoval První list apoštola Pavla Korinťanům, ve kterém apoštol Pavel jednak reaguje na různé problémy, se kterými se tato rozvíjející se obec-farnost musela potýkat, zároveň se apoštol vyjadřuje k některým důležitým otázkám křesťanského života a vnitřního života církve,“ shrnul celý večer P. Zdenek Wasserbauer, duchovní správce farnosti.

Večer zahájil krátkou promluvou děkan KTF UK ThLic. Prokop Brož, Th.D. „Noc Bible zve k Písmu svatému, které otevírá proto, aby se v naslouchání předčítanému textu člověk mohl otevřít Boží řeči. Proč asi Hebrejové sepisovali Písma, proč Cyril a Metoděj přeložili Evangelia, proč se dennodenně při liturgii předčítá z Písma svatého? Aby se člověk mohl neustále otvírat Boží řeči. Když Bůh mluví, člověk začíná komunikovat v novém světle, vychází po cestách víry, na nichž je sycen láskou. Boží řeč do lidského života patří stejně jako vzduch, voda či pokrm.“ A pak již následovalo šest hodinových bloků četby, v nichž se vystřídalo 42 čtenářů a mnozí se ještě hlásili jako náhradníci. Je už tradicí, že jsou k četbě zváni také členové nekatolických církví z blízkých sborů. Letos se do četby zapojil i evangelický duchovní a redaktor Křesťanského magazínu M. Otřísal, který o Noci Bible natáčel pro Českou televizi reportáž.

Organizace se ujala především mládež z farnosti, ale i další členové, ať už přípravou občerstvení, výzdobou kostela, hudebním doprovodem, fotografickým servisem, webovou prezentací a nočním hlídáním. Během příprav farnost spolupracovala se sestrami paulínkami. Drobnou odměnu pro účastníky zajistila Česká biblická společnost a nakladatelství Paulínky.

Několik ohlasů

„Moc a moc si vážím práce organizátorů a děkuji za krásnou atmosféru, kterou vytvořili.“ (B. Heřmanská)
„Vážení a milí organizátoři, děkuji za vaši práci a péči, byla jako i v předcházejících letech starostlivá a příjemná. Děkuji také za dárky. Jsem velmi ráda, že jsem se opět mohla zúčastnit. Je to mimořádná zkušenost. Srdečně vás pozdravuji a přeji vám všechno dobré.“ (A. Lišková)

„Účastnila jsem se letos již potřetí. Četba v kontinuitě je pro mě velkým obohacením. Když naslouchám druhým čtenářům a slyším jejich důrazy, barvu hlasu, to je pro mě dar. A zároveň se mohu zase já dělit mým způsobem četby o svou zkušenost a můj prožitek.“ (I. Dörrová)

„Ačkoliv jsem evangelík, tak jsem přišel podpořit tuto akci, aby zde zaznělo Boží slovo, které je živé i dnes, a je dobré, když se dostane k lidem. Je dobré, že se dostane k lidem i v této formě. Kdokoliv, kdo přijde do kostela, slyší Boží slovo v kontextu, nejen jednotlivé vytržené verše, a to mu dodává větší smysl.“ (jméno nezjištěno)